Política de privacitat

POLÍTICA DE PRIVACITAT SINDICATURA

1.Introducció

Les condicions que es detallen a continuació regulen l'ús de les aplicacions web del portal d'Internet de la Sindicatura de Comptes de Catalunya, accessible a l’adreça www.sindicatura.cat, que la Sindicatura posa a disposició de les administracions catalanes per donar compliment a les tasques de fiscalització de la Sindicatura.

2. Condicions d'accés i ús

2.1. Accés al portal i als serveis

Les aplicacions disponibles al portal estan destinades a usuaris, degudament acreditats, que pertanyin a l’àmbit de les administracions catalanes que determina cada aplicació en qüestió.

L’autenticació s’ha de fer mitjançant el nom d’usuari i la contrasenya determinats en l’alta com a usuari.

L'usuari registrat o l’administrador de la Sindicatura podran canviar la contrasenya en qualsevol moment, utilitzant l’opció de l’aplicació dissenyada a aquest efecte.

La paraula de pas té caràcter personal i intransferible, i és responsabilitat de cada usuari registrat fer-ne un ús diligent i impedir l'accés al portal a tercers mitjançant el seu identificador.

2.2. Ús correcte del portal i dels serveis

1. L'usuari es compromet a utilitzar el portal i els serveis als quals pot accedir mitjançant ell, de bona fe, sense incórrer en activitats que puguin ser considerades il·lícites o il·legals, que infringeixin els drets de la Sindicatura de Comptes, de les administracions públiques que hi participin o de tercers, o que puguin atemptar contra aquestes condicions d'ús, contra la legislació vigent i contra els usos generalment acceptats.

2. En particular, a títol merament enunciatiu i no limitatiu, l'usuari es compromet expressament a abstenir-se de dur a terme qualssevol de les activitats següents:\

  1. Destruir, alterar, inutilitzar o danyar les dades, els programes o els documents electrònics del portal i que pugui representar un perjudici per a les administracions públiques o per a tercers.
  2. Intentar accedir a àrees restringides del portal de la Sindicatura, de les administracions públiques o de tercers, o bé extreure'n informació.
  3. Introduir, per qualsevol mitjà, programes, virus, macros, miniaplicacions (applets), controls ActiveX o qualsevol altre dispositiu lògic o seqüència de caràcters que causin o siguin susceptibles de causar qualsevol tipus d'alteració en els portal d’aplicacions de la Sindicatura, d'altres usuaris, de les administracions públiques o de tercers.
  4. Suplantar la identitat d'un altre usuari, de les administracions públiques o de tercers.

2.3. Privacitat i tractament de dades personals

A l’empara de l’Art.30 del Reglament 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell del 27 d'abril de 2016 (RGPD), les dades personals tractades seran emmagatzemades en els Registres d’Activitats del Tractament. El Responsable del tractament és la Sindicatura de Comptes de Catalunya. En el Registre corresponent, es guardaran les dades personals que es tractin en la intranet de l’organisme.

L’usuari té dret d’accedir a les dades facilitades, rectificar-les, cancel·lar-les i oposar-se al seu tractament, en les condicions previstes en la legislació vigent, d’acord amb el que s’estableix en el Reglament 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell del 27 d'abril de 2016 (RGPD). Per accedir a aquests drets es pot consultar l’àrea de protecció de dades del web de la Sindicatura (www.sindicatura.cat).

La Sindicatura garanteix que el servidor on s'emmagatzemen i es tracten aquestes dades personals disposa de les mesures de seguretat necessàries per evitar l'alteració, la pèrdua, el tractament i/o l'accés no autoritzat a aquestes dades per part de tercers.

Es té en compte la protecció de les dades personals des del disseny i per defecte, emprant-ne el principi de responsabilitat proactiva, d’acord amb la nova normativa del Reglament Europeu. Això significa, que el responsable del tractament aplicarà les mesures tècniques i organitzatives que siguin necessàries, per donar acompliment als objectius del Reglament, sense perdre de vista la seguretat de les dades personals, d’acord amb l’Art. 25 del RGPD.